PDA

Click vào link này xem bản đầy đủ : Giáo trình diện tử ứng dụngHuyNam
12-07-13, 02:24 AM
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG

Tín hiệu là biểu hiện vật lý của tin tức. Trong kỹ thuật điện tử , tin tức được biến đổi thành các dao động điện từ hoặc điện từ .Như vậy nói cách khác tín hiệu là các dao động điện- từ có chứa tin tức . Ví dụ mirco biến đổi tiếng nói thành một dòng điện gần như liên tục theo thời gian ,gọi là tín hiệu âmm tần . Tín hiệu điện từ sơ khai vừa nói trên ta gọi chung là tín hiệu sơ cấp.

Khi nghiên cứu tín hiệu người ta thường biểu diễn nó là một hàm của biến thời gian hoặc của biến tần số. Tuy nhiên biểu diễn tín hiệu ( điện áp hoặc dòng điện ) là một hàm của biến thời gian là thuận lợi và thông dụng hơn cả.

Nếu ta biểu diễn tín hiệu là hàm s(t), trong đó t là biến thời gian thì tín hiệu có thể là tuần hoàn hoặc không tuần hoàn.
s(t) = s( t + nT);n=0,±1,±2 .. (1.1.)
Khi s(t) thoả mãn điều kiện (1.1) ở mọi thời điểm t thì s(t) là một tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ T ( ở đây T nhận giá trị nhỏ nhất).

http://server1.butnghien.com/files/1/Chg1.pdf

HuyNam
12-07-13, 02:24 AM
http://server1.butnghien.com/files/1/Chg2.pdf

HuyNam
12-07-13, 02:24 AM
http://server1.butnghien.com/files/1/Chg3.pdf

HuyNam
12-07-13, 02:24 AM
http://server1.butnghien.com/files/1/Chg4.1.pdf

HuyNam
12-07-13, 02:25 AM
http://server1.butnghien.com/files/1/Chg4.2.pdf

HuyNam
12-07-13, 02:25 AM
http://server1.butnghien.com/files/1/Chg4.3..pdf

HuyNam
12-07-13, 02:25 AM
http://server1.butnghien.com/files/1/Chg4.Bo...pdf

HuyNam
12-07-13, 02:25 AM
http://server1.butnghien.com/files/1/Chg4.Bo..pdf