PDA

Click vào link này xem bản đầy đủ : Nêu chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn qua lớp Động vậthuongzikey
04-02-12, 06:08 PM
CHIỀU HƯỚNG TIẾN HOÁ CỦA HỆ TUẦN HOÀN QUA LỚP ĐỘNG VẬT


Nêu chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn qua lớp động vật
Mong mọi người giúp :D

congaicuatuthan
04-02-12, 09:50 PM
Chiều hướng:
-Chưa có HTH-->có HTH,HTH hở-->HTH kín, HTH đơn-->HTH kép:
ĐVNS chưa có HTH -->Côn trùng có HTH hở -->cá có HTH kín, 1 vòng tuần hoàn (HTH đơn) -->bò sát, chim, thú có 2 vòng tuần hoàn (HTH kép)
-Cấu tạo tim:tim chưa chính thức-->tim chính thức 2 ngăn-->3 ngăn-->3 ngăn có vách hụt-->4 ngăn:
Giun, châu chấu với tim sơ khai-->cá tim có 2 ngăn-->lưỡng cư tim 3 ngăn-->bò sát tim 3,5 ngăn-->chim, thú tim 4 ngăn.
...

be_ngoc_2011
04-02-12, 10:43 PM
Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các lớp động vật:
- Động vật đơn bào và một số động vật đa bào có kích thước nhỏ và dẹp diện tích cơ thể lớn hơn so với khối lượng, không có hệ tuần hoàn. Các chất trao đổi qua bề mặt cơ thể.
- Động vật đa bào có kích thước cơ thể lớn hơn, trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể.vì vậy hệ tuần hoàn của chúng phát triển và hoàn thiện dần trong quá trình tiến hóa
+ Cá (hệ tuần hoàn đơn): tim 2 ngăn: 1 tâm nhĩ, 1 tâm thất
+Lưỡng cư: tim 3 ngăn: 1 tâm thất, 2 tâm nhĩ
+Bò sát: tim 4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất, có vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn không hoàn toàn (vách ngăn hụt) (trừ cá sấu: tim có 4 ngăn : 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn hoàn toàn giống chim và thú)
+Chim và thú: tim có 4 ngăn: 2 tâm nhĩ, 2 tâm thất, vách ngăn giữa 2 tâm thất trái và phải là vách ngăn hoàn toàn.

huongzikey
05-02-12, 02:11 PM
cám ơn bạn nhé

selenagomzhn
08-04-12, 06:45 PM
Giúp mình câu này dc hok? Nêu xu hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của ĐV

Đặng Hải Nam
08-04-12, 06:51 PM
Chiều hướng tiến hóa của các hình thức hô hấp ở ĐV:
- Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể --> hiệu quả trao đổi khí thấp. chưa có cơ quan chuyên hóa làm nhiệm vụ hô hấp
- Hô hấp bằng hệ thống ống khí --> đã có cơ quan chuyên hóa với hệ thống ống khí đến tận từng tế bào. Tuy nhiên, máu không có sắc tố hô hấp nên không thể vận chuyển khí, cũng không có khả năng lọc khí
- Hô hấp bằng mang --> Cấu tạo thích nghi với việc trao đổi khí dưới nước, Hiệu quả trao đổi khí cao,
- Hô hấp bằng phổi --> Phổi có cấu tạo phức tạp làm tăng bề mặt trao đổi khí, thuận lợi cho các nhóm động vật trên cạn. Việc trao đổi khí ở nhóm động vật có phổi diễn ra chủ động và hiệu quả. Đặc biệt hệ tuần hoàn của nhóm phổi có thêm vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi giúp tăng hiệu qua trao đổi khí rất tốt.
(Sưu tầm)