• Nội quy của diễn đàn:

hòa tan

  1. N

    [Giúp] Xác định oxit kim loại X

    Hòa tan hoàn toàn 2,16 gam 1 oxit kim loại X có dạng X2Om trong dd HNO3 loãng th được dd A và 0,224 lít khí NO (đktc). Xác định công thức của oxit kim loại X và thể tích dd HNO3 2M dùng để hòa tan hết 2,16 gam oxit đó.
Top