• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

tổn thất về doanh thu

  1. ButNghien 18

    Yếu tố ảnh hưởng LỚN NHẤT đến bán hàng online

    Bạn sẵn sàng bỏ bao nhiêu thời gian để chờ một trang web hiển thị trước khi từ bỏ nó và chuyển sang trang khác? Là 10 giây hay 20 giây? Tốc độ tải trang web đang là vấn đề ngày càng lớn đối với nhà bán lẻ trực tuyến. Trang web hoặc ứng dụng chạy càng nhanh, cơ may bán được hàng của họ càng...
Top