xuc tien thuong mai

  1. Hide Nguyễn

    Chiến lược xúc tiến quốc tế

    Chương 8. Chiến lược xúc tiến quốc tế Nội dung I. Khái quát chung về chiến lược xúc tiến   1. Khái niệm   2. Mục tiêu   3. Các chiến lược xúc tiến II. Các hoạt động xúc tiến quốc tế   Quảng cáo   Quan hệ công chúng   Hội chợ triển lãm   Bán hàng cá nhân   Văn minh thương mại...
Top