Cho m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Al(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam c

Đề tài Cho m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Al(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam c trong chuyên mục Hóa học vô cơ tại Butnghien.com.

nganbao12

Thành Viên
Cho m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Al(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất duy nhất là Al2O3.Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 18,144 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 255,60 gam
B. 198,09 gam
C. 204,48 gam
D. 187,44 gam
 

Bài Trước

Chuyên đề điện phân!!!!!

Bài Tiếp

Hoàn thiện PTHH .

h2hoa.ilove

Thành Viên
Cho m gam hỗn hợp X gồm bột Al và Al(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất duy nhất là Al2O3.Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 18,144 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 255,60 gam
B. 198,09 gam
C. 204,48 gam
D. 187,44 gam
Mol NO=0,81 ==> Mol Al=0,81 ==> Mol O (tgia oxi hoá Al)=1,215
2Al(NO[SUB]3[/SUB])[SUB]3[/SUB] -----> Al[SUB]2[/SUB]O[SUB]3[/SUB] + 6NO[SUB]2[/SUB] + 3/2O[SUB]2[/SUB]
-----x-------------------3x-------0,75x
==> 1,215.16=3x.46 + 0,75x.32 ==> x=0,12
==> m rắn=(0,12+0,81).213=198,09 (g) ==> Đáp án B.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

nganbao12

Thành Viên
giải giúp mình bài này nha

1/Cho 7,872g hỗn hợp X gồm K và Na vào 200ml dung dịch Al(NO[SUB]3[/SUB])[SUB]3[/SUB] 0,4M thu được 4,992g kết tủa. Phần trăm số mol K trong hỗn hợp X là
a. 46,3725% b. 48,4375% c. 54,1250% d. 40,3625%/ 54,1250%

2/Dung dịch X gồm AlCl[SUB]3[/SUB] a mol/l và Al[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] b mol/l. Cho 100ml dung dịch X tác dụng với 612ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl[SUB]2[/SUB] dư thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b là:
a. 2 b. 0,75 c. 1,75 d. 2,75
 

h2hoa.ilove

Thành Viên
1/Cho 7,872g hỗn hợp X gồm K và Na vào 200ml dung dịch Al(NO[SUB]3[/SUB])[SUB]3[/SUB] 0,4M thu được 4,992g kết tủa. Phần trăm số mol K trong hỗn hợp X là
a. 46,3725% b. 48,4375% c. 54,1250% d. 40,3625%/ 54,1250%
Mol K=x, mol Na=y ==> 39x + 23y=7,872 (*)
Mol Al3+ =0,08; mol OH-=x + y; mol kết tủa=0,064
TH1: Al(NO3)3 dư ==> x + y=0,064.3=0,192
Kết hợp (*) ==> Loại
TH2: Kết tủa sinh ra đã tan 1 phần
==> 0,08 - (x + y -0,08.3)=0,064
==> x + y=0,256
Kết hợp (*) ==> x=0,124; y=0,132
==> %nK=0,124/(0,124+0,132)=48,4375% ==> Đáp án b.
 

h2hoa.ilove

Thành Viên
2/Dung dịch X gồm AlCl[SUB]3[/SUB] a mol/l và Al[SUB]2[/SUB](SO[SUB]4[/SUB])[SUB]3[/SUB] b mol/l. Cho 100ml dung dịch X tác dụng với 612ml dung dịch NaOH 1M thu được 8,424g kết tủa. Mặt khác nếu cho 400ml dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl[SUB]2[/SUB] dư thu được 33,552g kết tủa. Tỉ số a/b là:
a. 2 b. 0,75 c. 1,75 d. 2,75
Mol OH-=0,612; Mol Al(OH)3=0,108; Mol BaSO4=0,144
==> Mol Al2(SO4)3=0,144/3=0,048 ==> b=0,48
Tổng mol Al3+=0,1a + 0,2b
Vì mol kết tủa < mol OH-
==> (0,1a + 0,2b) - [0,612 - 3.(0,1a + 0,2b)]=0,108
==> a=0,84
==> a/b=1,75 ==> Đáp án c.
 
Top