• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Giúp em mấy bài này với! hu hu

Đề tài Giúp em mấy bài này với! hu hu trong chuyên mục Toán học 11 tại Butnghien.com.

dangnga

Thành Viên
#1
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho các điểm P(3;0), Q(6;6); R(5;9), S(-5;4). Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của hình bình hành ABCD có tâm I(1;6) và các đường thẳng chứa các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt đi qua P, Q, R, S. Chứng tỏ hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.
2. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Biết M(1;-1) là trung điểm của BC và G(2/3;0) là trọng tâm tam giác. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C.
3. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho ba đường thẳng: d1: x+y+3=0, d2: x-y-4=0, d3: x-2y=0 Viết phương trình đường tròn nhận giao điểm của d1 và d2 làm tâm và cắt d3 tại 2 điểm A, B mà AB=2.
4. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC co đỉnh A(3;0), đường phân giác góc B la d1: x+2y-7=0, đường trung tuyến xuất phát từ C là d2: 2x-y+1=0. Viết phương trình các đương thẳng chứa 3 cạnh của tam giác đó.
Mọi người làm giúp em với vì sắp đến ngày đi học rồi. Huhu....

 
#2
Câu 1: Sử dụng tính chất đối xứng để giải. I chính là tâm đối xứng của hình bình hành. Sẽ có 1 điểm R' đx vs R qua I với R' thuộc AB. Tìm điểm R' bằng cách: vecto IR' = vecto RI. Tọa độ vecto bằng nhau. ( -4; -3). Tìm dc R'. đg thẳng AB đã biết 2 điểm là R' và P, sẽ viết đc pt. Tương tự cho các cạnh còn lại.
Để cm là hình chữ nhật thì cm các cạnh vuông góc vs nhau .( cm tích 2 hệ số góc = -1) ( chỉ cần cm 3 góc vuông ). Hoặc sử dụng 2 đg chéo = nhau.

Câu 2: G là tọng tâm => vecto AG = 2.vecto GM. vecto GM = ( 1/3 ;-1) => vecto AG = (2/3;-2) => tìm ra tọa độ A.
viết pt BC: có vecto pháp tuyến là GM,đi qua M(1;-1): x - 3y -4 = 0. ---> định dạng B,C. sau đó biểu diễn B qua C = công thức trung điểm .(M là trg điểm). Cuois cũng sd vecto AB. vecto AC = 0.

cÂU 3: Giao điểm tâm đg tròn I(1/2;-7/2) . Gọi M là trung điểm của AB--> biểu diễn M qua A và B.giải hệ: AB = 2 và vecto IM. vecto AB =0.

Câu 4: Gọi M là trung điểm của AB. B thuộc (d1) nên B ( 7-2b;b). biểu diễn M qua tọa độ của A và B,rồi cho M thuộc (d2) sẽ tìm ra tọa độ cảu B( -9/5; 22/5) . Tìm đc M luôn. viết đc pt AB,và định dạng pt BC: A(x+ 9/5) + B( y - 22/5) = 0.
vì (d1) là phân giác góc B nên cos giữa (d1) và 2 đg thg AB,BC = nhau, mà cos ( d1;AB) tính đc nên ta có 1 pt. pt thứ 2 là : vecto CM = ( vecto CA + vecto CB )/2. TÌM ĐC c. viết đc pt các cạnh.
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Latest profile posts

Keto Fit UK Review
Keto Fit to lose weight and keep it off using low- excess fat high-carbohydrate diet plans. This renewed curiosity in the utilization of low-carb meal plans was partly therefore of several small-scale analyses which commenced suggesting that low-carbohydrate meal plans could Keto Fit https://www.supplementwarriors.com/keto-fit-uk/
songngu wrote on sinnj_bơ's profile.
Xin chào!
Lâu quá rồi không thấy các bạn
ButNghien wrote on thangdohoi23's profile.
Xin chào! :)

Forum statistics

Chủ đề
62,099
Bài viết
164,786
Thành viên
312,117
Thành viên mới nhất
Kim Taehyung-V
Top