Thread {#241
 -_uniqueEntityId: 25
 #rootClass: "XF\Entity\Thread"
 #_useReplaceInto: false
 #_newValues: []
 #_values: array:26 [
  "thread_id" => 39133
  "node_id" => 91
  "title" => "PHÂN BIỆT"
  "reply_count" => 3
  "view_count" => 853
  "user_id" => 192137
  "username" => "hoathuytinh95"
  "post_date" => 1327650367
  "sticky" => 0
  "discussion_state" => "visible"
  "discussion_open" => 1
  "discussion_type" => ""
  "first_post_id" => 113979
  "first_post_likes" => 0
  "last_post_date" => 1327932661
  "last_post_id" => 113982
  "last_post_user_id" => 199863
  "last_post_username" => "proboyvip1995"
  "prefix_id" => 0
  "tags" => "a:0:{}"
  "brms_promote" => 0
  "brms_promote_date" => 0
  "bdimage_image" => null
  "thumbnail_url" => ""
  "thumbnail_cache_th" => "a:6:{s:13:"thumbnail_url";s:31:"https://i.imgur.com/qunCCA5.jpg";s:12:"thumbnailUrl";s:31:"https://i.imgur.com/qunCCA5.jpg";s:5:"width";s:2:"48";s:6:"height";s:2:"48";s:9:"max-width";s:2:"48";s:10:"max-height";s:2:"48";}"
  "custom_fields" => "a:0:{}"
 ]
 #_relations: []
 #_previousValues: []
 #_options: []
 #_deleted: false
 #_readOnly: false
 #_writePending: false
 #_writeRunning: false
 #_errors: []
 #_cascadeSave: []
 #_behaviors: null
}

Giúp mình với! Một câu hỏi hoá hữu cơ!

Đề tài Giúp mình với! Một câu hỏi hoá hữu cơ! trong chuyên mục Để học tốt Hóa tại Butnghien.com.

h2hoa.ilove

Thành Viên
#2
Em làm thử câu 2

[PDF]https://server1.butnghien.com/files/860/nfgngh.pdf[/PDF]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Shoutbox
 1. Khoai Khoai:
  Chào bà kon tuần mới
 2. L LinhPham Kotaro:
  oooollleH
 3. Khoai Khoai:
  Hellloooo
 4. DienDanKienThuc DienDanKienThuc:
  sdfghj
 5. DienDanKienThuc DienDanKienThuc:
  Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,396
Bài viết
165,895
Thành viên
312,465
Thành viên mới nhất
nhacai247
Top