Chia Sẻ Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

Đề tài Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
LỊCH SỬ 9-Bài 16:HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925

I.Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923.

-Năm 1911 xuất phát từ lòng yêu nước thương dân , Người từ cảng Nhà Rồng người ra đi tìm đường cứu nước .

-Từ 1911-1918 Người đi khắp Á, Âu, Phi thâm nhập vào phong trào quần chúng kiếm sống và hoạt động cách mạng .

-1919 Người gửi đến Hội Nghị Véc xai bàn Yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền lợi cho dân tộc Việt Nam , nhưng không được chấp thuận .

-7-1920 đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin, từ đó Người hòan tòan tin theo Lê- nin và đứng về phía Quốc Tế Cộng sản , từ chủ nghĩa yêu nước đến với -Chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản .

-12-1920 gia nhập Quốc tế thứ ba , tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp .

-1921 sáng lập Hội Liên Hiệp thuộc địa ở Pa ri.

-1922 viết báo “Người cùng khổ” , viết bài cho báo Nhân đạo , Đời sống công nhân , viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp .

*Phan Bội Châu : đi sang phương Đông (Trung Quốc ,Nhật Bản), xin giúp đánh Pháp và chủ trương đấu tranh bạo động .

*Nguyễn Ái Quốc : đi sang phương Tây bắt gặp chân lý Mác – Lê nin và xác định đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga .

*Ý nghĩa : đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc : từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản , từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản .

II. Nguyễn Ai Quốc ở Liên Xô.( 1923-1924) .

-Tháng 6-1923 sang Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân .

-1924 dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản ,phát biểu tham luận cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng thuộc địa .

-Chuẩn bị về chính trị , tư tưởng cho việc thành lập chính đảng : quan điển chủ nghĩa Mác – Lê nin . Cách mạng vô sản truyền vào Việt Nam .

III.Nguyễn Ai Quốc ở Trung Quốc ( 1924-1925).

Người về Quảng Châu ( Trung Quốc ) lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ( 6-1925) trong đó Cộng Sản Đoàn làm nòng cốt .

*Hội VNCMTN ra đời trong hòan cảnh :

+Phong trào yêu nước và công nhân phát triển mạnh có bước phát triển mới .

+NAQ về Quảng Châu liên lạc với những nhà yêu nước tại đấy , lực chọn thanh niên để lập HVNCMTN

Mục đích của Cộng Sản đoàn :

+ Đào tạo cán bộ cách mạng .

+ Đem chủ nghĩa Mác – Lê nin truyền vào VN

+ Chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản VN ( Đảng Cộng sản Việt Nam )

Ý nghĩa của Cộng sản Đoàn : tổ chức chính trị theo hướng vô sản , là hạt nhân cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam .

Hội VNCMTN vô sản hóa: hội viên hòa nhập trong công nhân để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin , thúc đẩy hình thành chính đảng vô sản .

* NAQ chuẩn bị về chính trị , tư tưởng cho việc thành lập chính đảng : quan điển chủ nghĩa Mác – Lê nin . Cách mạng vô sản truyền vào Việt Nam .

* NAQ chuẩn bị về tổ chức : lập HVNCMTN , xuất bản báo Thanh Niên , viết sách Đường Cách Mệnh , mở lớp huấn luyện . đào tạo cán bộ để về nước tuyên truyền CM.

Công lao Của Nguyễn Ai Quốc :

+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng VN theo gương Cách Mạng Tháng Mười Nga .

+ Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào VN .

+ Liên kết chặt chẽ giữa Cách mạng vô sản với cách mạng Việt Nam.
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

LỊCH SỬ 9-Bài 15 :PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1919- 1925)

Bài Tiếp

Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời- sử 9

keobi

Moderator
  1. Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có ý nghĩa gì ?
Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện đây là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản và là bước quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản về sau.

2. Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào ?

Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như sau:

- Về tư tưởng: Sau khi tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc – Con đường cứu nước theo chủ nghĩa Mác – Lênin, Nguyễn Ái Quốc ra sức học tập, nghiên cứu để hoàn thiện nhận thức của mình về chiến lược, sách lược giải phóng dân tộc.

Những quan điểm về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng dân tộc được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu trong các sách báo của Người và được bí mật chuyển về Việt Nam, đến với các tầng lớp nhân dân, đúng lúc phong trào dân tộc diễn ra sôi nổi, có tác dụng kích thích phong trào dân tộc phát triển theo xu hướng cách mạng mới. Những quan điểm đó đồng thời là cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam mà Người đã trình bày trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” và “Chính cương, sách lược vắn tắt của Đảng”.

- Về mặt tổ chức: Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để đào tạo những người cách mạng Việt Nam trẻ tuổi, một số người đi học ở Liên Xô, còn phần lớn lên đường về nước, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, hoạt động tích cực trong phong trào yêu nước và phong trào công nhân. Đây cũng là một tổ chức trong thời kì quá độ để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, có thể khẳng định Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.
 

Trang Dimple

Moderator
Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
Câu 1. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?

a. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

b. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.

c. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.

d. Đi sang phương Đông tim đường cứu nước.

Câu 2. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

a. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

b. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919).

c. Đọc sơ thảo luân cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920)

d. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

a. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919).

b. Tiếp cận luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

c. Gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

d. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa (1921) ở Pari.

Câu 4. Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo nào?

a. Đời sống công nhân

b. Nhân đạo

c. Người cùng khổ

d. Tạp chí thư tín quốc tế

Câu 5. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”?

a. Khi Người sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

b. Khi Người đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

c. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.

d. Khi Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Câu 6. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin và tìm hiểu cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu?

a. Liên Xô

b. Pháp

c. Trung Quốc

d. Anh

Câu 7. Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa trong:

a. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12/1920).

b. Hội nghị Quốc tế nông dân (6/1923).

c. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924).

d. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929).

Câu 8. Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:

a. Đời sông công nhân.

b. Người cùng Khổ (Le Paria).

c. Nhân đạo.

d. Sự thật.

Câu 9. Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô, đất nước mà từ lâu Người mơ đặt chân tới?

a. Tháng 6/ 1924

b. Tháng 6/1922

c. Tháng 12/1923

d. Tháng 6/1923 

Câu 10. Thời gian 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?

a. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

b. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.

c. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ.

d. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII.

Câu 11. Từ 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

a. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

b. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

c. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

d. Câu a và c đúng.

Câu 12. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

a. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân (1924).

b. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

c. Ra báo “Thanh niên” (1925).

d. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân”.

Câu 13. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là gì?

a. Bản án chế độ thực dân Pháp.

b. Đường cách mệnh.

c. a và b đúng.

d. a và b sai.

Câu 14. Nguyễn Ái Quốc tham gia đại Hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924) tại Liên Xô vào năm bao nhiêu tuổi?

a. 33 tuổi

b. 34 tuổi

c. 35 tuổi

d. 36 tuổi

Câu 15. Cuối 1924 đã diễn ra sự kiện:

a. Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

b. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc).

c. Nguyễn Ái Quốc xuất bản tác phẩm “Đường kách mệnh”.

d. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu 16. Mục đích của chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

a. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin.

b. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên.

c. Hội viên sống gần gũi với quần chúng.

d. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở.

Câu 17. Những sự kiện nào dưới đây thúc đẩy quá trình phổ biến chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam?

a. Tác phẩm “Đường kách mệnh” và “Bản án chế độ thực dân” được đưa vào Việt Nam.

b. Báo “Người cùng khổ”, báo “Thanh niên” được phổ biến ở Việt Nam.

c. Chủ trương “Vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

d. a, b và c đúng.

Câu 18. Những hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

a. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo “Thanh niên”.

b. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

c. Chủ trương phong trào “vô sản hóa”.

d. Sự ra đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ...

Câu 19. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?

a. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.

b. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

c. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.

Câu 20. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào năm nào?

a. 1924

b. 1925

c. 1926

d. 1927

Câu 21. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

a. Báo “Thanh niên”.

b. Báo “Nhân đạo”.

c. Báo "Đời sống công nhân”.

d. Báo “Người cùng khổ”.

Câu 22. Chủ trương năm 1928 của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

a. Phong trào đòi quyền tự quyết dân tộc.

b. Phong trào “vô sản hóa”.

c. Phong trào đòi tự do dân chủ.

d. Phong trào đấu tranh dân tộc, dân chủ.

ĐÁP ÁN

1.a 2.d 3.b 4.c 5.b 6.b 7.c 8.b 9.d 10.b 11.a

12.c 13.a 14.b 15.b 16.a 17.d 18.a 19.b 20.c 21.b 22.b
 
Shoutbox
  1. ButNghien ButNghien:
    Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
  2. ButNghien ButNghien:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,761
Bài viết
165,086
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top