Chia Sẻ Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa- Sử 9

Đề tài Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa- Sử 9 trong chuyên mục Lịch sử 9 tại Butnghien.com.

Trang Dimple

Moderator
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu á, Châu phi và Mỹ La Tinh, làm cho hệ thống thuộc địa của CNĐQ tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp đổ hoàn toàn...

1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XIX .

+ Khởi đầu tại Đông Nam Á : Khi Nhật đầu hàng các nước khởi nghĩa vũ trang lật đổ chínhquyền thực dân ,thành lập chính quyền cách mạng :

-In đô nê xi a : 17-8-1945.

-Việt Nam : 2-9-1945 .

-Lào : 12-10-1945 .

+ Nam Á : Ấn Độ : 1946-1950.

+ Bắc Phi: Ai Cập : 1952, An giê ri : 1954-1962.

+1960 : 17 nước Châu Phi độc lập .

+Tại Mỹ La Tinh :1-1-1959 : CM Cuba thắng lợi

Như vậy giữa những năm 60 của thế kỷ XX , hệ thống thuộc địa của đế quốc đã bị sụp đổ .

2. Giai đọan từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷXX .

-Ghi nê Bít xao : giành độc lập 9-1974 .

-Mô dăm bích : giành độc lập 6-1975.

-Ăng gô la : giành độc lập 11-1975.

Sự tan rã các thuộc địa Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng

3. Giai đọan từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX.

+ Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc- A pac- thai tại Nam Phi .Nam Phi là thuộc địa của Anh

+ Người da đen đã giành thắng lợi và lập chính quyền ở Dim ba uê 1980; Cộng hòa Na mi bia 1990; Cộng hòa Nam Phi 1993 .

* Nhiệm vụ mới : củng cố nền độc lập dân tộc ; xây dựng và phát triển đất nước

nhằm khắc phục nghèo nàn và lạc hậu .

Bài viết trên đã khái quát kiến thức LỊCH SỬ 9 - Bài 3 :QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘCSỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA. Bút nghiên chúc các em học tập tốt. Hãy chia sẻ để cùng học tốt nhé.
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX- sử 9 butnghien.com

Bài Tiếp

Các nước châu Á- sử 9

keobi

Moderator
Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng các dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn.

* Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX:

Nhân dân ở các nước Đông Nam Á đã nổi dậy, tiến hành khởi nghĩa vũ trang, lật đổ ách thống trị của phát xít, thành lập chính quyền cách mạng, tuyên bố độc lập. Tiêu biểu là 3 nước:

+ In-đô-nê-xi-a (17-8-1945).
+ Việt Nam (2-9-1945).
+ Lào (12-10-1945)

- Nhiều nước ở khu vực Nam Á và Bắc Phi liên tiếp nổi dậy giành độc lập:

+ Ấn Độ (1946-1950).
+ Ai Cập (1952).
+ An-giê-ri (1954-1962).

- Năm 1960,17 nước châu Phi tuyên bố độc lập
- Ngày 1-1-1959, cuộc cách mạng nhân dân ở Cu Ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cat-xtơ-rô đã giành thắng lợi. chế độ độc tài thân Mĩ bị lật đổ.

* Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX:

Nét nổi bật của giai đoạn này là phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước nhằm lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha.

+ Ghi-nê Bít-xao tháng 9- 1974.
+ Mô-dăm-bích tháng 6-1975.
+ Ăng-gô-la tháng 11-1975.

* Giai đoạn giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX:

Từ cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng của nó là chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) tập trung ở ba nước miền nam châu Phi.
Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường của người da đen, chính quyền thực dân của các giai cấp thống trị người da trắng đã phải tuyên bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, cồng nhận quyền bầu cử và các quyền tự do, dân chủ khác của người da đen. Sau khi giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử, chính quyền của người da đen đã được thành lập.

+ Rô-đê-di-a năm 1980 (Cộng hòa Dim-ba-bu-ê).
+ Tây Nam Phi năm 1990 (Cộng hòa Na-mi-bi-a).
+ Cộng hòa Nam Phi năm 1993
 

Hanamizuki

Thành Viên
Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộcsự tan rã của hệ thống thuộc địa câu hỏi và bài tập sách giáo khoa

Câu 1 (trang 14 sgk Sử 9): Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn?

Lời giải:

* Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX:
 • Sau khi phát xít nhật đầu hàng, nhiều nước ở châu Á đã nổi dậy, thành lập chính quyền cách mạng điển hình là Việt Nam, Inđônêxia, Lào.
 • Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi điển hình là Ấn Độ (1946-1950) và Ai Cập (1952).
 • Đến năm 1960, 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập (Năm châu Phi). Ngày 1/1/1959, cách mạng Cu-ba thành công.
=> Tóm lại đến giữa những năm 60, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cơ bản đã bị sụp đổ. Đến năm 1967, hệ thống thuộc điạ tập trung ở miền Nam và Châu Phi.

* Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX:
 • Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Ăngôla (11/1975), Môdămbích (6/1975) và Ginê Bít-xao (9/1974) nhằm lật đổ chế độ thống trị của Bồ Đào Nha.
 • Đến đầu những năm 60, nhân dân 3 nước này đã tiến hành đấu tranh vũ trang.
 • Tháng 4/1974, chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho 3 nước này.
=> Như vậy sự tan rã cuả thuộc địa Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc.

* Giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX:

Cuối những năm 70, chủ nghĩa thực dân tồn tại dưới “hình thức chế độ phân biệt chủng tộc A-phác-thai”. Sau nhiều năm, chính quyền thực dân đã phải xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc của những người da đen.

Điển hình là:
 • Năm 1980, Cộng hoà Dim-ba-bu-ê giành độc lập.
 • Năm 1990, Cộng hoà Na-mi-bi-a đã giành độc lập.
 • Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi đã giành độc lập.
=> Như vậy hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn.
 

Hanamizuki

Thành Viên
Bài tập 1 trang 10 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Ngay sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào dân tộc dân chủ đã giành thắng lợi đẩu tiên ở các nước

A. Đông Nam Á như In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào

B. Đông Bắc Á như Trung Quốc

C. Nam Á như Ấn Độ

D. Bắc Phi như Ai Cập, An-giê-ri

Câu 2. Ngày 1-1-1959, một cuộc cách mạng đã dành thắng lợi, lật đổ chế độ độc tài thâm Mĩ, đó là

A. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ờ Việt Nam

B. Cuộc cách mạng của nhân dân Cu-ba

C. Cuộc cách mạng ở Lào

D. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc

Câu 3. Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi" với

A. 15 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

B. 17 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

C. 19 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

D. 21 nước quốc gia Châu Phi tuyên bố độc lập

Câu 4. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc - thực dân bị sụp đổ cơ bản vào thời gian

A. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX

B. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX

C. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX

D. Cuối những năm 60 của thế kỉ XX

Câu 5. Từ những năm 70, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là

A. chủ nghĩa thực dân cũ

B. chế độ phân biệt chủng tộc

C. chủ nghĩa thực dân mới

D. chế độ bảo hộ

Câu 6. Sự kiên quan trọng đánh dấu mốc chấm dứt hoàn toàn hệ thống chế độ phân biệt chủng tộc, sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đến quốc là

A. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Rô-đê-di-a năm 1980

B. Sự thành lập chính quyền của người da đen ở Tây Nam Phi năm 1990

C. Chế độ quân Phiệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ở Công Hoà Nam Phi năm 1993.

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn làm bài:

1. A 2. B 3. B 4. C 5. C 6. C

Bài tập 2 trang 11 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1. [ ] Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ ách thống trị của Phát xít Nhật, thành lập chính quyền cách mạng.

2. [ ] Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ phát triển mạnh trong những năm 1946-1950, dẫn đến sự thành lập nước Cộng Hoà Ấn Độ năm 1950.

3. [ ] Ngày 1-1-1959, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Hô-xê Mác-ti đã làm cuộc cách mạng thành công, lật đổ chế độ độc thân Mĩ.

4. [ ] Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi chủ yếu là nhằm lập đổ ách thống trị của thực dân Anh.

5. [ ] năm 1993, hình thái cuối cùng của chủ nghĩa thực dân đã bị xoá bỏ ở Cộng Hoà Nam Phi.

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 2, 5; Sai 1, 3, 4

Bài tập 3 trang 12 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai phát triển qua các giai đoạn như thế nào?
 • Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX
 • Từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX
Hướng dẫn làm bài:

 • Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX
  • Phong trào nổ ra ở nhiều nước dưới nhiều hình thức: bãi công ở Chilê, nông dân nổi dậy ở: Pêru, Ecuađo, Mexico… khởi nghĩa vũ trang ở Panama, Bolivia…, đấu tranh nghị viện ở Goatêmala, Achentina…
 • Từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỉ XX
  • Cách mạng Cuba thành công năm 1959, đánh dấu bước phát triển mới: Phong trào đấu tranh vũ trang bùng nổ ở nhiều nước, làm cho chính quyền tay sai thân Mỹ sụp đổ, nhiều quốc gia giành độc lập: Chilê, Bôlivia, Nicaragoa…gọi là “lục địa bùng cháy”.
  • Giai đoạn những năm 80 đến nay: Do những biến động ở LX và Đông Âu, Mỹ tăng cường chống lại phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh (Cuba, Panama…) phong trào cách mạng ở đây đứng trước nhiều khó khăn và thử thách mới.
 • Hiện nay sau hơn nửa thế kỷ liên tục đấu tranh, hầu hết các nước Mỹ latinh đã khôi phục được nền độc lập, có nền kinh tế phát triển (Brazin, Mexico…)
 

Trang Dimple

Moderator
Khái niệm “a-pac-thai” (apartheid) xuất hiện từ năm 1917, nhưng chế độ chính trị a-pac-thai phải đến năm 1948 mới được chính thức thiết lập và tồn tại kéo dài cho đến năm 1994. Xét về mặt chính trị, chế độ a-pac-thai ở Nam Phi được chính thức hình thành từ thời điểm diễn ra cuộc bầu cử năm 1948. Đảng Dân tộc (The National Party – NP) lên cầm quyền với chương trình chính trị được tóm tắt trong khái niệm apartheid (phân biệt chủng tộc) hay apartness (phân lập). Chính sách phân lập đã loại tất cả những người không phải là da trắng ra khỏi các cơ quan quyền lực, trừ một số rất ít người da màu. Các cá nhân trong xã hội bị phân loại theo chủng tộc. Sự phân loại đó được thừa nhận về mặt pháp lý và được xây dựng thành luật để quản lý các nhóm người trong xã hội.

Chế độ a-pac-thai thực chất là sản phẩm đặc trưng của chế độ do người da trắng Nam Phi (Africaner) nắm giữ và phần nào là di sản của chủ nghĩa thực dân Anh từ thế kỷ 19 khi các giới chủ thực dân muốn kiểm soát sự di trú của những người da đen và da màu đến các vùng do người da trắng chiếm giữ.

Chính quyền Nam Phi đã thông qua nhiều đạo luật nhằm hợp pháp hóa chế độ apacthai. Tiêu biểu có thể kể tới Đạo luật các Khu vực Nhóm người (Group Areas Act) ban hành năm 1950, là cơ sở trung tâm của hệ thống a-pac-thai xác định sự phân chia các nhóm chủng tộc về mặt địa lý. Tiếp đó Luật Phân biệt Tiện nghi (Separate Amentities Act) năm 1953 đưa ra hàng loạt những quy định phân biệt cụ thể như phân biệt người được sử dụng bãi tắm, xe buýt, bệnh viện, trường học phổ thông và đại học. Luật này cũng quy định buộc người da đen và da màu phải luôn mang theo bên mình thẻ căn cước, coi đó là dạng hộ chiếu nhằm ngăn chặn sự di cư vào các khu vực da trắng. Người da đen bị cấm không được sống tại các thành phố da trắng, thậm chí ngay cả không được thăm viếng nếu không có giấy phép đặc biệt. Ngoài ra Luật Cấm Hôn nhân hỗn hợp (Mixed Marriages Act) năm 1949 và Luật Trái Luân lý (Immorality Act) năm 1950 còn cấm người dân tiến hành hôn nhân hoặc có quan hệ lẫn lộn giữa các chủng tộc cụ thể.

Quyền công dân của người da màu và da đen bị siết chặt, kể cả quyền bầu cử. Ví dụ, Luật Phân biệt đại diện của cử tri đã được thông qua năm 1956 gạt các cử tri da màu ra khỏi danh sách cử tri chung và lập ra một danh sách cử tri riêng cho họ. Người da màu cũng bị cấm tham gia các cuộc bầu cử như người da đen suốt từ thập kỷ 1950 đến năm 1983 khi một cuộc cải cách Hiến pháp cho phép người da màu và người Châu Á thiểu số quyền được tham gia vào các viện của Quốc hội và được hưởng một số quyền hạn chế, bao gồm cả quyền bầu cử.

Bên cạnh khía cạnh chính trị – xã hội, vấn đề bất bình đẳng về kinh tế và quyền sở hữu cũng trở nên nổi cộm trong xã hội. Trong phân phối thu nhập, gần 60% dân số chỉ có thu nhập dưới mức 42.000 Rand/năm (tương đương 7.000 USD), trong khi 2,2% dân số có thu nhập hơn 360.000 Rand/năm (khoảng 50.000 USD). Nghèo khổ là tình trạng phổ biến ở Nam Phi lúc bấy giờ. Người da đen là tầng lớp nghèo khổ nhất. Khoảng 80% đất đai trang trại nằm trong tay người da trắng. Về cơ bản chế độ a-pac-thai đã làm cho những người da đen và da màu bị mất quyền sở hữu chính những mảnh đất vốn là của họ.

Để đảm bảo thực hiện chế độ a-pac-thai, chính quyền Nam Phi đã ban bố những thiết chế an ninh khắc nghiệt khiến nhà nước Nam Phi trở thành một nhà nước cảnh sát. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được sự chống đối rộng rãi đối với chế độ phân biệt chủng tộc này. Trong thập kỷ 1950, sau khi a-pac-thai trở thành hệ thống chính trị – xã hội chính thức, hàng loạt các cuộc biểu tình, xung đột đã nổi lên ở Nam Phi. Đảng Đại hội Dân tộc Phi (African National Congress – ANC) tuyên bố “Nam Phi thuộc về tất cả những người sống trên mảnh đất này, cả người da đen và người da trắng” và đấu tranh đòi bãi bỏ chế độ a-pac-thai. Sau những cuộc nổi dậy diễn ra tại Sharpevill tháng 3 năm 1960, chính phủ đã cấm tất cả các tổ chức chính trị của người Phi da đen, trong đó có ANC.

Trên bình diện quốc tế, hệ thống phân biệt chủng tộc được thể chế hóa ở Nam Phi dưới chế độ a-pac-thai đã vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các quy định luật pháp quốc tế cũng như các tuyên bố chung về quyền con người. Vì thế, Nam Phi đã bị cô lập cả ở khu vực và trên trường quốc tế, bị Liên Hiệp Quốc chính thức lên án. Năm 1973, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua Công ước quốc tế về đàn áp và trừng phạt tội phân biệt chủng tộc, chính thức đưa ra một khuôn khổ pháp lý để các nhà nước thành viên áp dụng các biện pháp trừng phạt, gây áp lực với chính phủ a-pac-thai ở Nam Phi, đòi chính phủ này phải thay đổi các chính sách của họ. Công ước này bắt đầu có hiệu lực từ năm 1976.

Một văn bản pháp lý khác là Quy chế Rome của Tòa án Hình sự Quốc tế đã xác định a-pac-thai là một trong số 11 tội chống lại nhân loại. Công dân của đa số các nhà nước bao gồm cả Nam Phi có quyền đề nghị đưa ra truy tố tại Tòa án Hình sự Quốc tế các cá nhân đã vi phạm hoặc khuyến khích phạm tội phân biệt chủng tộc.

Với sự phản kháng quyết liệt từ bên trong, sự cô lập và trừng phạt của thế giới từ bên ngoài, cộng với vị thế ngày càng suy yếu, đến đầu thập niên 1980, chính phủ a-pac-thai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thực hiện chính sách hòa giải dân tộc với người da đen, chấp nhận hủy bỏ các định chế phân biệt chủng tộc, tuân thủ các quyết định của cộng đồng quốc tế, trước hết là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và sự phán xét của Tòa án Tội phạm quốc tế, chấm dứt những tội ác mà cộng đồng quốc tế đã kết luận về tình trạng vi phạm nhân quyền, tội phân biệt chủng tộc và tội ác chống lại loài người.

Cụ thể từ năm 1984, các cuộc cải cách đã được tiến hành. Những bộ luật ngăn cấm đối với người da đen và da màu đã được bãi bỏ hoặc nới lỏng. Năm 1990, chính quyền của De Klerk đã chính thức tuyên bố tại Quốc hội về việc bãi bỏ các đạo luật phân biệt chủng tộc, bỏ lệnh cấm các đảng phái hoạt động, trong đó có đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC). Từ năm 1990 đến 1991 bộ máy nhà nước hợp pháp của chế độ a-pac-thai đã bị giải thể. Tháng 12 năm 1991, Hội nghị vì một Nam Phi dân chủ (Codesa) đã bắt đầu các cuộc thương lượng về việc thành lập một chính phủ lâm thời đa sắc tộc và về bản hiến pháp mới mở rộng các quyền chính trị cho mọi nhóm người.

Tại cuộc trưng cầu dân ý tháng 3 năm 1992, cuộc bầu cử cuối cùng của những người da trắng đã diễn ra ở Nam Phi, các cử tri đã cho phép chính phủ có quyền được thương lượng về bản hiến pháp mới với ANC và các đảng phái chính trị khác. Năm 1993 bản hiến pháp lâm thời đã được xây dựng trong khi chờ đợi soạn thảo một bản hiến pháp chính thức. De Klerk và lãnh tụ ANC Nelson Mandela đã được tặng giải Nobel Hòa bình do đã có những nỗ lực để chế độ a-pac-thai kết thúc trong hòa bình, góp phần tạo dựng nên một nền tảng dân chủ mới cho đất nước Nam Phi.

Ngày 10 tháng 5 năm 1994, Nelson Mandela trúng cử Tổng thống Nam Phi. Cuộc bầu cử đã diễn ra một cách hòa bình. ANC chiếm 62,7% số phiếu, ít hơn so với mức 66,7% mà họ dành được khi muốn xây dựng bản hiến pháp mới, nhưng đủ để họ dành quyền đứng ra thành lập chính phủ mới trên phạm vi toàn quốc. Cuộc bầu cử cũng đã quyết định số phận các chính quyền cấp tỉnh, tất cả đều do ANC chi phối. NP chiếm được đa số phiếu của người da trắng và da màu, do đó đã chính thức trở thành đảng đối lập.

Ngày 8 tháng 5 năm 1996, bản hiến pháp mới đã được chính thức phê chuẩn. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng bởi thành quả của cuộc cách mạng dân chủ Nam Phi đã được thể chế hóa, tạo nền tảng pháp lý cho sự hoạt động của chính phủ mới. Hiến pháp mới đã đảm bảo các quyền bình đẳng cho mọi công dân Nam Phi và khẳng định mọi sự phân biệt đối xử trong xã hội là bất hợp pháp. Hiến pháp này đã chính thức xóa bỏ hệ thống dựa trên nền tảng phân biệt chủng tộc của chính phủ a-pac-thai và xây dựng chính phủ mới dựa trên nền tảng dân chủ.

Nguồn: Đào Minh Hồng – Lê Hồng Hiệp (chủ biên), Sổ tay Thuật ngữ Quan hệ Quốc tế, (TPHCM: Khoa QHQT – Đại học KHXH&NV TPHCM, 2013).
 
Shoutbox
 1. ButNghien ButNghien:
  Việt Nam - Sing 19h. Việt Nam vô địch nhé!
 2. ButNghien ButNghien:
  Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,761
Bài viết
165,086
Thành viên
312,885
Thành viên mới nhất
trần vũ bình thanh
Top