Trắc nghiệm axit nitric và muối nitrat

Đề tài Trắc nghiệm axit nitric và muối nitrat trong chuyên mục Hóa học vô cơ tại Butnghien.com.

thoa812

Thành Viên
Câu 1: Trong phân tử HNO3 có các loại liên kết là
A. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion.
B. liên kết ion và liên kết phối trí.
C. liên kết phối trí và liên kết cộng hoá trị.
D. liên kết cộng hoá trị và liên kết hiđro.


Câu 2
(A-07): Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỷ lê mol 1:1) bằng HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Giá trị của V là
A. 3,36.
B. 2,24.
C. 5,60.
D. 4,48.

Câu 3: HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do.
A. HNO3 tan nhiều trong nước.
B. khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi các chất của môi trường.
C. dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.
D. dung dịch HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2.

Câu 4: Các tính chất hoá học của HNO3 là
A. tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và tính khử mạnh.
B. tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và bị phân huỷ.
C. tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh.
D. tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân huỷ.

Câu 5: HNO3 chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO.
B. CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3.
C. Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, NH3.
D. KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2.

Câu 6: Khi cho hỗn hợp FeS và Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 dư sẽ thu được dung dịch chứa các ion
A. Cu2+, S2-, Fe2+, H+, NO3-.
B. Cu2+, Fe3+, H+, NO3-.
C. Cu2+, SO42-, Fe3+, H+, NO3-.
D. Cu2+, SO42-, Fe2+, H+, NO3-.

Câu 7: HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.
B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.
C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.
D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag.

Câu 8: Khi cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được Mg(NO3)2, H2O và
A. NO2.
B. NO.
C. N2O3.
D. N2.

Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 24,3g Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25. Giá trị của V là
A. 6,72.
B. 2,24.
C. 8,96.
D. 11,20.

Câu 10: Hoà tan 62,1g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M (loãng) được 16,8lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí không màu, không hoá nâu ngoài không khí. Tỉ khối của X so với H2 là 17,2. Kim loại M là
A. Fe.
B. Cu.
C. Zn.
D. Al.


Câu 11:
Hoà tan hoàn toàn 5,94g kim loại R trong dung dịch HNO3 loãng thu được 2,688lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 18,5. Kim loại R là
A. Fe.
B. Cu.
C. Mg.
D. Al.

Dùng cho câu 12, 13, 14: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol như nhau (M là kim loại có hoá trị không đổi). Cho 6,51g X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thu được dung dịch A và 13,216 lít hỗn hợp khí B (đktc) có khối lượng là 26,34 gam gồm NO2 và NO. Cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được m gam kết tủa.

Câu 12: Kim loại M là
A. Mg.
B. Zn.
C. Ni.
D. Ca

Câu 13: Giá trị của m là
A. 20,97.
B. 13,98.
C. 15,28.
D. 28,52.

Câu 14: Phần trăm khối lượng của FeS2 trong X là
A. 44,7%.
B. 33,6%.
C. 55,3%.
D. 66,4%.

Câu 15: Cho 6g hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hợp kim là
A. 40%.
B. 60%.
C. 80%.
D. 20%.


Câu 16:
Hoà tan hoàn toàn 0,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O (đktc). Kim loại M là
A.Fe.
B. Al.
C. Cu.
D. Mg.


Câu 17:
Ba dung dịch axit đậm đặc: HCl, H2SO4, HNO3 đựng trong ba lọ bị mất nhãn. Thuốc thử duy nhất có thể nhận được 3 axit trên là
A. CuO.
B. Cu.
C. dd BaCl2
D. dd AgNO3.

Câu 18: Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Giá trị của m là
A. 8,32.
B. 3,90.
C. 4,16.
D. 6,40.


Câu 19:
Nung m gam Fe trong không khí, thu được 104,8g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3dư, thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn hợp khí C gồm NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với He là 10,167. Giá trị của m là
A.78,4.
B. 84,0.
C. 72,8.
D. 89,6.


Câu 20
: Đốt cháy 5,6g bột Fe nung đỏ trong bình O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và Fe. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được Vlit hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 là 19. Giá trị của V là
A. 0,672.
B. 0,224.
C. 0,896.
D. 1,120.

Dùng cho câu 21, 22, 23: Cho a gam hỗn hợp A gồm Mg, Al vào b gam dung dịch HNO3 24% đủ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO, N2O, N2(đktc) và dung dịch B. Thêm một lượng O2vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp Y. DẫnY từ từ qua dung dịch NaOH dư thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỷ khối hơi so với H2 là 20. Nếu cho dung dịch NH3 dư vào B thì thu được được 62,2 gam kết tủa.


Câu 21:
Phần trăm thể tích của NO trong X là
A. 50%.
B. 40%.
C. 30%.
D. 20%.
Câu 22: Giá trị của a là
A. 23,1.
B. 21,3.
C. 32,1.
D. 31,2.
Câu 23: Giá trị của b là
A. 761,25.
B. 341,25.
C. 525,52.
D. 828,82.

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam muối nitrat của kim loại M thu được 2 gam chất rắn. Công thức của muối là.
A. Pb(NO3)2.
B. Fe(NO3)2.
C. Cu(NO3)2.
D. AgNO3.


Câu 25:
Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế HNO3 từ
A. NaNO3 rắn và H2SO4 đặc.
B. NaNO3 rắn và HCl đặc.
C. NaNO2 rắn và H2SO4 đặc.
D. NH3 và O2.

Câu 26: Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là
A. 6,31.
B. 5,46.
C. 3,76.
D. 4,32.

Câu 27: Cho 25,9 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít khí NO (đktc). Nếu cho 25,9 gam X tác dụng hết với O2 thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 28,3.
B. 40,3.
C. 29,5.
D. 33,1.

Câu 28 (A-07): Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S và axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí NO duy nhất. Giá trị của a là
A. 0,06.
B. 0,04.
C. 0,075.
D. 0,12.

Câu 29 (B-07): Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít (đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,62.
B. 2,32.
C. 2,22.
D. 2,52.


Câu 30
(B-07): Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HNO3 từ
A. NH3 và O2.
B. NaNO3 và H¬Cl đặc.
C. NaNO3 và H¬2SO4 đặc.
D. NaNO2 và H¬2SO4 đặc.


Sưu tầm​
 

Bài Trước

Nito - amoni - và muối amoni

Bài Tiếp

Bài tập về photpho

h2hoa.ilove

Thành Viên
Câu 1: Trong phân tử HNO3 có các loại liên kết là
A. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion.
B. liên kết ion và liên kết phối trí.
C. liên kết phối trí và liên kết cộng hoá trị.
D. liên kết cộng hoá trị và liên kết hiđro.
Câu 2 (A-07): Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỷ lê mol 1:1) bằng HNO3, thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Giá trị của V là
A. 3,36.
B. 2,24.
C. 5,60.
D. 4,48.
Mol NO=x; mol NO[SUB]2[/SUB]=y
Từ tỉ lệ mol và m ==> Mol Fe=mol Cu=0,1
BTe ==> 3x + y=0,5
Từ tỉ khối ==> x:y=1:1
==> x=y=0,125 ==> V=5,6 (l).

Câu 3: HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng là do.
A. HNO3 tan nhiều trong nước.
B. khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi các chất của môi trường.
C. dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.
D. dung dịch HNO3 có hoà tan một lượng nhỏ NO2.
Câu 4: Các tính chất hoá học của HNO3 là
A. tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và tính khử mạnh.
B. tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh và bị phân huỷ.
C. tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh.
D. tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu và bị phân huỷ.
Câu 5: HNO3 chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO.
B. CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3.
C. Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, NH3.
D. KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2.
Câu 6: Khi cho hỗn hợp FeS và Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 dư sẽ thu được dung dịch chứa các ion
A. Cu2+, S2-, Fe2+, H+, NO3-.
B. Cu2+, Fe3+, H+, NO3-.
C. Cu2+, SO42-, Fe3+, H+, NO3-.
D. Cu2+, SO42-, Fe2+, H+, NO3-.
Câu 7: HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.
B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.
C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.
D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag.
Câu 8: Khi cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được Mg(NO3)2, H2O và
A. NO2.
B. NO.
C. N2O3.
D. N2.
Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 24,3g Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O có tỷ khối hơi so với H2 là 20,25. Giá trị của V là
A. 6,72.
B. 2,24.
C. 8,96.
D. 11,20.
Dùng BT e và pp đường chéo ==> Mol NO=0,1; mol N[SUB]2[/SUB]O=0,3 ==> V=8,96 (l)


Câu 10: Hoà tan 62,1g kim loại M trong dung dịch HNO3 2M (loãng) được 16,8lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí không màu, không hoá nâu ngoài không khí. Tỉ khối của X so với H2 là 17,2. Kim loại M là
A. Fe.
B. Cu.
C. Zn.
D. Al.
Hỗn hợp khí X: N[SUB]2[/SUB] và N[SUB]2[/SUB]O
Từ tỉ khối và V[SUB]hh[/SUB] ==> Mol N[SUB]2[/SUB]=0,45; mol N[SUB]2[/SUB]O=0,3
BT e ==> M=9n (n: hoá trị của M) ==> Chọn n=3 ==> M=27 (Al).

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 5,94g kim loại R trong dung dịch HNO3 loãng thu được 2,688lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 18,5. Kim loại R là
A. Fe.
B. Cu.
C. Mg.
D. Al.

Dùng cho câu 12, 13, 14: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol như nhau (M là kim loại có hoá trị không đổi). Cho 6,51g X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thu được dung dịch A và 13,216 lít hỗn hợp khí B (đktc) có khối lượng là 26,34 gam gồm NO2 và NO. Cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được m gam kết tủa.
Mol FeS[SUB]2[/SUB]=mol MS=x
Từ khối lượng và V[SUB]hh[/SUB] ==> Mol NO=0,05; mol NO[SUB]2[/SUB]=0,54 ==> Mol e nhận=0,69
FeS[SUB]2[/SUB] -------> Fe[SUP]3+[/SUP] + 2S[SUP]6+[/SUP] + 15e
x-------------------------------15x
S[SUP]2-[/SUP] ----> S[SUP]6+[/SUP] + 8e
x----------------8x
==> 23x=0,69 ==> x=0,03
==> M=(6,51 - 0,03.120)/0,03 - 32=65 (Zn)
BT S ==> Mol SO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP]=0,09 ==> m=20,97 (g)
%m[SUB]FeS2[/SUB]=0,03.120/6,51=55,3%


Câu 12: Kim loại M là
A. Mg.
B. Zn.
C. Ni.
D. Ca

Câu 13: Giá trị của m là
A. 20,97.
B. 13,98.
C. 15,28.
D. 28,52.

Câu 14: Phần trăm khối lượng của FeS2 trong X là
A. 44,7%.
B. 33,6%.
C. 55,3%.
D. 66,4%.

Câu 15: Cho 6g hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hợp kim là
A. 40%.
B. 60%.
C. 80%.
D. 20%.
Mol NO[SUB]2[/SUB]=0,2 ==> Mol Mg=0,1 ==> %m[SUB]Al[/SUB]=(6 - 0,1.24)/6=60%

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 0,9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 thu được 0,28 lít khí N2O (đktc). Kim loại M là
A.Fe.
B. Al.
C. Cu.
D. Mg.
Câu 17: Ba dung dịch axit đậm đặc: HCl, H2SO4, HNO3 đựng trong ba lọ bị mất nhãn. Thuốc thử duy nhất có thể nhận được 3 axit trên là
A. CuO.
B. Cu.
C. dd BaCl2
D. dd AgNO3.
Câu 18: Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 16,6. Giá trị của m là
A. 8,32.
B. 3,90.
C. 4,16.
D. 6,40.
Dùng pp đường chéo ==> Mol NO=0,04; mol NO[SUB]2[/SUB]=0,01
BT e ==> m=[(0,04.3 + 0,01)/2].64=8,32 (g)
Câu 19: Nung m gam Fe trong không khí, thu được 104,8g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3dư, thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn hợp khí C gồm NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với He là 10,167. Giá trị của m là
A.78,4.
B. 84,0.
C. 72,8.
D. 89,6.
Hỗn hợp A: x mol Fe và y mol O ==> 56x + 16y=104,8
Từ tỉ khối và V[SUB]hh[/SUB] ==> Mol NO=0,18; mol NO[SUB]2[/SUB]=0,36
Fe ----> Fe[SUP]3+[/SUP] + 3e
O + 2e ----> O[SUP]2-[/SUP]
N[SUP]+5[/SUP] + 5e ----> N[SUP]+2[/SUP] + 2N[SUP]+4[/SUP]
==> 3x=2y + 0,9
==> x=1,4; y=1,65 ==> m=1,4.56=78,4 (g).

Câu 20: Đốt cháy 5,6g bột Fe nung đỏ trong bình O2 thu được 7,36 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và Fe. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 thu được Vlit hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 là 19. Giá trị của V là
A. 0,672.
B. 0,224.
C. 0,896.
D. 1,120.
Mol Fe=0,1; mol O=(7,36 - 5,6)/16=0,11
Từ tỉ khối và BT e ==> Mol NO=mol NO[SUB]2[/SUB]=0,02 ==> V=0,896 (l).


Dùng cho câu 21, 22, 23: Cho a gam hỗn hợp A gồm Mg, Al vào b gam dung dịch HNO3 24% đủ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO, N2O, N2(đktc) và dung dịch B. Thêm một lượng O2vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp Y. DẫnY từ từ qua dung dịch NaOH dư thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỷ khối hơi so với H2 là 20. Nếu cho dung dịch NH3 dư vào B thì thu được được 62,2 gam kết tủa.

Mol X=0,4; mol Z=0,2
Z: N[SUB]2[/SUB]O và N[SUB]2[/SUB] ==> Mol NO=0,2 ==> %V[SUB]NO[/SUB]=50%
Từ tỉ khối và V[SUB]Z[/SUB] ==> Mol N[SUB]2[/SUB]O=0,15; mol N[SUB]2[/SUB]=0,05
Mol Mg=x; mol Al=y
BT e ==> 2x + 3y=2,3 và 58x + 78y=62,2
==> x=0,4; y=0,5 ==> a=23,1 (g)
BT N ==> mol HNO[SUB]3[/SUB] tham gia=0,6 + 2,3=2,9 ==> b=2,9.63/24%=761,25 (g)

Câu 21: Phần trăm thể tích của NO trong X là
A. 50%.
B. 40%.
C. 30%.
D. 20%.
Câu 22: Giá trị của a là
A. 23,1.
B. 21,3.
C. 32,1.
D. 31,2.
Câu 23: Giá trị của b là
A. 761,25.
B. 341,25.
C. 525,52.
D. 828,82.

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam muối nitrat của kim loại M thu được 2 gam chất rắn. Công thức của muối là.
A. Pb(NO3)2.
B. Fe(NO3)2.
C. Cu(NO3)2.
D. AgNO3.
TH[SUB]1[/SUB]: Chất rắn là KL
M(NO[SUB]3[/SUB])[SUB]n[/SUB] ----> M
==> (M + 62n)/4,7=M/2 ==> M=46n ==> Loại.
TH[SUB]2[/SUB]: Chất rắn là oxit
2M(NO[SUB]3[/SUB])[SUB]n[/SUB] ----> M[SUB]2[/SUB]O[SUB]n[/SUB]
==> 2.(M + 62n)/4,7=(2M + 16n)/2 ==> M=32n ==> M: Cu
P/s: chú ý TH của Fe!

Câu 25: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế HNO3 từ
A. NaNO3 rắn và H2SO4 đặc.
B. NaNO3 rắn và HCl đặc.
C. NaNO2 rắn và H2SO4 đặc.
D. NH3 và O2.
Câu 26: Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là
A. 6,31.
B. 5,46.
C. 3,76.
D. 4,32.
Mol NO=0,05 ==> Mol e nhường=0,15
Kết tủa lớn nhất khi NaOH pư vừa đủ ==> Mol OH[SUP]-[/SUP]=0,15 ==> m=2,91 + 0,15.17=5,46 (g)

Câu 27: Cho 25,9 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 lít khí NO (đktc). Nếu cho 25,9 gam X tác dụng hết với O2 thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 28,3.
B. 40,3.
C. 29,5.
D. 33,1.[/QUOTE]

Mol NO=0,3
X + HNO[SUB]3[/SUB] và X + O[SUB]2[/SUB] ==> Chỉ có Mg và Al oxi hoá với mol e nhường là như nhau ở 2 trường hợp
==> Mol e nhận ở 2 trường cũng như nhau
N[SUP]+5[/SUP] + 3e ----> N[SUP]+2[/SUP]
O + 2e ----> O[SUP]2-[/SUP]
==> Mol O=0,9/2=0,45 ==> m=25,9 + 0,45.16=33,1 (g)

Câu 28 (A-07): Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S và axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí NO duy nhất. Giá trị của a là
A. 0,06.
B. 0,04.
C. 0,075.
D. 0,12.
Dung dịch X: Fe[SUP]3+[/SUP], Cu[SUP]2+[/SUP] và SO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP]
BT điện tích ==> 0,12.3 + 2.2a=(0,12.2 + a).2 ==> a=0,06

Câu 29 (B-07): Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư) thoát ra 0,56 lít (đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là
A. 2,62.
B. 2,32.
C. 2,22.
D. 2,52.
Câu 30 (B-07): Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HNO3 từ
A. NH3 và O2.
B. NaNO3 và H¬Cl đặc.
C. NaNO3 và H¬2SO4 đặc.
D. NaNO2 và H¬2SO4 đặc.
 
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,610
Bài viết
166,430
Thành viên
312,712
Thành viên mới nhất
linhsan893
Top