• Kiến thức đại học, học tập suốt đời, tri thức số, tinh thần khởi nghiệp, thương hiệu

Trắc nghiệm vi sinh vật

Đề tài Trắc nghiệm vi sinh vật trong chuyên mục Sinh học 10 tại Butnghien.com.

be_ngoc_2011

Thành Viên
#1
Trắc nghiệm vi sinh vật


1.Hầu hết ATP được tạo ra trong hô hấp đều được tổng hợp từ quá trình nào sau đây:
A.Đường phân.
B.Chuỗi truyền electron.
C.Lên men.
D.Chu trình crep.

2.Tất cả các chất sau đây đều là sản phẩm của lên men theo nghĩa hẹp, trừ:
A.Axit axetic
B.Axit lactic
C.Êtanol
D.Axit piruvic

3.Beta-oxi hoá là 1 phương pháp phân giải chất nào sau đây:
A.Các axit béo
B.Glucozo
C.Các protein
D.Glixerol

4.Ở tế bào nhân thực, tất cả các quá trình sau đây đều diễn ra trong ti thể, trừ
A.Beta-oxi hoá
B.Chu trình crep
C.Vận chuyển electron
D.Đường phân

5.Ý nào sau đây mô tả đúng nhất chức năng của 1 quang hệ
A.Hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển hoá nó thành ATP và NADPH
B.Tạo ra 1 gradien proton để sản sinh ra ATP
C.Tạo ra NADPH và FADH2 từ sự õi hoá axetyl-coA
D.Tạo ra glucozo từ cacbon điôxit và nước

6.Hoá phẩm tạo ra bao nhiêu ATP trong số 38 phân tử ATP sinh ra trong hô hấp tế bào?
A.4
B.30
C.34
D.38

7.Kết quả của chu trình canvin là:
A.Chuyển 1 nhóm amin từ 1 axit amin này sang 1 axit amin khác.
B.Tạo thành các đường pentozo đã được photphoryl hoá từ glucozo-6 photphat.
C.Tạo ra glixeraldehit-3-photphat (G3P) nhờ cố định các phân tử CO2.
D.Sự phân giải glucozo thành axit piruvic bằng cách sử dụng các enzim khác nhau lấy từ con đường đường phân.

8.Tất cả các chất sau đây đều được coi như các tiền chất trao đổi, trừ
A.Mỡ
B.Glixeraldehit-3-photphat (G-3-P)
C.Axetyl-coA
D.Ribozo-5-photphat

9.Kiểu sinh lý nào chỉ gặp trong thế giới vi khuẩn?
A.Quang tự dưỡng
B.Hoá dị dưỡng
C.Dị dưỡng
D.Hoá tự dưỡng

10.Để vận chuyển HPO[SUB]4[/SUB][SUP]2-[/SUP] cùng với 1 proton H[SUP]+[/SUP] là ví dụ của
A.Nghịch tải
B.Đồng tải
C.Khuyếch tán được kích thích
D.Đơn tải
(1.B, 2.D, 3.A, 4.D, 5.B, 6.C, 7.C, 8.A, 9.D, 10.A)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Shoutbox
  1. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
    Shoutbox has been pruned!

Latest profile posts

Keto Fit UK Review
Keto Fit to lose weight and keep it off using low- excess fat high-carbohydrate diet plans. This renewed curiosity in the utilization of low-carb meal plans was partly therefore of several small-scale analyses which commenced suggesting that low-carbohydrate meal plans could Keto Fit https://www.supplementwarriors.com/keto-fit-uk/
songngu wrote on sinnj_bơ's profile.
Xin chào!
Lâu quá rồi không thấy các bạn
ButNghien wrote on thangdohoi23's profile.
Xin chào! :)

Forum statistics

Chủ đề
62,099
Bài viết
164,786
Thành viên
312,117
Thành viên mới nhất
Kim Taehyung-V
Top