Trình bày chủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng ta trong thời kỳ 1939-1945?

Đề tài Trình bày chủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng ta trong thời kỳ 1939-1945? trong chuyên mục Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Butnghien.com.

lo kien

Thành Viên
Bối cảnh lịch sử:
+Thế giới:ngày 01/09/1939 phát xít Đức tấn công xâm lược BaLan,chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.Ngày 03/09/1939
Anh-Pháp tuyên chiến với phát xít Đức.

+Đông Dương:
-Thực dân Pháp phát xít hóa bộ máy thống trị ở Đông Dương,tấn công khủng bố vào ĐCS Đông Dương,thủ tiêu các
quyền dân sinh dân chủ của nhân dân.

-Tháng 09/1940 phát xít Nhật xâm lược Đông Dương,nhân dân chịu 2 tầng áp bức:thực dân Pháp và phát xít Nhật.Điều
đó làm cho mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương và đế quốc Pháp-Nhật ngày càng gay gắt đòi hỏi phải giải quyết cấp bách.
*Chủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng:

-Ngay sau khi chiến tranh thế giới 2 bùng nổ,trong”thông cáo cho các đồng chí cấp bộ”ra ngày 29/09/1939,TW Đảng đã
xđ hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến bước đến v/đ dân tộc giải phóng.

-Đến hội nghị BCHTW lần thứ 6 (11/1939),hội nghị BCHTW lần thứ 7 (11/1940),hội nghị BCHTW lần thứ 8 (tháng
05/1941),Đảng ta đã hoàn chỉnh chủ trương điều chỉnh chiến lược CM.Nội dung chính của chủ trương:
+Căn cứ vào tình hình thế giới và Đông Dương,Đảng ta chủ trương đặt n/vụ giải phóng dân tộc,giành độc lập lên hàng
đầu,n/vụ chống pk và các n/vụ dân chủ khác phải rải ra thực hiện dần dần,phục tùng và phục vụ cho n/vụ chống đế quốc.Hội nghị
BCHTW lần thứ 6 (11-1939) nêu: Cách mệnh phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của cách mệnh tư sản cầm quyền.Cái ng/tắc
chính ấy không bao giờ thay đổi được,nhưng ní phải ứng dụng 1 cách khôn khéo thế nào để thực hiện n/vụ chính cốt của cách
mệnh là đánh đổ đế quốc.Hiện nay tình hình có đổi mới,v/đ dân tộc thành 1 v/đ kẩn cấp rất quan trọng.
-Từ nhận định trên,Đảng ta đã đi đến khẳng định:
-Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc
Pháp,chống tất cả ách ngoại xâm,vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng dân tộc.
-Hội nghị BCHTW lần thứ 8 (tháng 11/1940),Đảng ta khẳng định:từ khi chiến tranh thế giới bùng nổ,nước Pháp bại trận
thì ở Đông Dương v/đ giải phóng dân tộc,v/đ dân tộc độc lập đã thành v/đ thực tại và gắt gao.Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm
điều chỉnh chiến lược giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc đã nêu từ Hội nghị TW lần thứ 6.
-Tại Hội nghị TW lần thứ 8 (tháng 05/1941) do đ/chí Nghuyễn Ái Quốc chủ trì,v/đ giải phóng dân tộc được hoàn chỉnh ở
mức cao hơn,Hội nghị TW 8 đã xđ rằng n/vụ giải phóng dân tộc,độc lập cho đất nước là 1 n/vụ trước tiên của Đảng ta và của CM
Đông Dương.Hội nghị TW8 còn nhấn mạnh quyền lợi tất cả các g/c bị cướp giật,vận mạng dân tộc nguy vong không lúc nào
bằng,nhưng trong lúc này nếu không giải quyết được v/đ dân tộc giải phóng,không đòi được độc lậo,tự do cho toàn thể dân tộc,thì
chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu,mà quyền lợi của bộ phận,g/c đến vạn năm cũng không đòi lại
được.
-Về khẩu hiệu ruộng đất:để tập trung lực lượng đánh đế quốc,Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng
đất,rải n/vụ đó ra thực hiện dần để phục vụ cho n/vụ chống đế quốc.Hội nghị TW6 đã xđ trong lúc này chỉ mới tịch ký ruộng đất
của những đ/chủ phản bội quyền lợi dân tộc.Hội nghị TW8(tháng 05/1941) Đảng chủ trương:không nên nói đánh đổ Nam triều
phong kiến và tịch thu ruộng đất của địa chủ mà nói diệt trừ bọn Việt gian phản quốc.Như vậy về ruộng đất,thời kỳ 1939-1945
Đảng chủ trương chưa đánh vào toàn bộ g/c địa chủ pk để tập trung lực lượng,thực hiện chính sách hiện tại của Đảng ta là chính
sách cứu quốc.
-V/đ mặt trận dân tộc thống nhất:để tập trung và thống nhất lực lượng chống đế quốc,từ Hội nghị TW6(11/1939) Đảng
chủ trương lập mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương,lực lượng chính của CM là công nông dựa vào sự liên hiệp của
các tầng lớp,g/c khác không phân biệt tôn giáo,xu hướng chính trị,hình thành mặt trận rộng lớn do g/c vô sản chỉ huy.
-Hội nghị TW8 (tháng 05/1941) để phù hợp với chủ trương giải phóng dận tộc trong khuôn khổ từng nước,Hội nghị chủ
trương thành lập ở mỗi nước 1 mặt trận riêng,làm sao đánh được tinh thần dân tộc xưa nay trong nhân dân.Mặt trận hiệu triệu của
Đảng ta h/nay ở VN là VN độc lập đồng minh,hay gọi tắt là Việt Minh.Ở Lào có AiLao độc lập đồng minh,ở CamPuChia có Cao
miên độc lập đồng minh,tiến tới thành lập Đông Dương độc lập đồng minh.
-Riêng
về hướng phát triển của CMVN,Đảng chủ trương sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp-Nhật sẽ thành lập 1 chính
phủ nhân dân của VN dân chủ cộng hòa lấy lá cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc.
 

Bài Trước

Phân tích và chứng minh về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam

Bài Tiếp

Tài liệu ôn tập Lịch Sử Đảng
Shoutbox
 1. DienDanKienThuc DienDanKienThuc:
  Hello
 2. ButNghien ButNghien:
  Có ai onl không nhỉ ? Trò chuyện chút đi
 3. ButNghien ButNghien:
  Chào cả nhà
 4. Hide Nguyễn Hide Nguyễn:
  Shoutbox has been pruned!

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
62,691
Bài viết
164,939
Thành viên
312,762
Thành viên mới nhất
chichi113
Top